HEINRICH MAUERSBERGER, ALEXANDER DENKERT, FRANZISKA NEUBERT — Malerei, Grafik


Die Projektgalerie CHARTER-Malerei & Grafik präsentiert in der Galerie Villa Bösenberg die zwei Meisterschüler Heinrich Mauersberger und Alexander Denkert und die freischaffende Druckgrafikerin Franziska Neubert.
  • Finissage,